malo­wa­nie

Trzeba wie­dzieć czym i jak to zro­bić, żeby efekt cie­szył długo.
My wiemy.

cen­nik usług

insta­la­cje hydrauliczne

Pre­cy­zyjne wyko­na­nie wyklu­cza usterki i nie­prze­wi­dziane koszty. Wiemy o tym i nie pozwa­lamy sobie na błędy.

cen­nik usług

ukła­da­nie gla­zury i tera­koty

Gla­zura, czy tera­kota to trwały ele­ment wystroju wnę­trza.
Rozu­miemy to i dbamy o szczegóły.

cen­nik usług

par­kiety i panele

Fachowo poło­żone stwa­rzają poczu­cie cie­pła i ele­gan­cji.
Nie pró­buj­cie tego sami — my umiemy i lubimy to robić.

cen­nik usług

gła­dzie gipsowe

Na nic naj­lep­sze farby bez przy­go­to­wa­nych ścian i sufi­tów.
Gła­dzie gip­sowe to zacho­wana geo­me­tria i ide­alne powierzch­nie. Wiemy to z doświadczenia.

cen­nik usług

zabu­dowy karton-gips

Wygodne pla­no­wa­nie prze­strzeni.
Ogra­ni­cza Cię tylko wyobraź­nia — my zro­bimy resztę.

cen­nik usług

O fir­mie,

czyli w czym jeste­śmy najlepsi.

Świad­czymy wykoń­cze­nia i remonty w War­sza­wie. Reali­zu­jemy sze­roki zakres prac, zawsze sta­ra­jąc się spro­stać ocze­ki­wa­niom klienta. Zależ­nie od potrzeb, klien­tom indy­wi­du­al­nym ofe­ru­jemy remont domu lub miesz­ka­nia, wła­ści­cie­lom firm nato­miast pro­po­nu­jemy kom­plek­sowe remonty biur.

Zapew­niamy tanią, solidną usługę, rze­tel­nych pra­cow­ni­ków i ter­mi­nowe zakoń­cze­nie robót. Pro­po­nu­jemy pro­fe­sjo­nalne doradz­two pod­czas wyboru mate­ria­łów oraz moż­li­wość trans­portu. Praw­do­po­dob­nie naj­niż­sze ceny za remonty w War­sza­wie! Zachę­camy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­łową ofertą!


TAK PRACUJEMY



grun­to­wa­nie

Dosko­nała trwa­łość powłok malar­skich
i naj­więk­sza oszczędność.


wię­cej o gruntowaniu

Zde­cy­do­wa­nie GRUNTOWAĆ! To naj­tań­sza czyn­ność przy­go­to­wu­jąca surowe pod­łoża do poma­lo­wa­nia. Bez grun­to­wa­nia farba może się łusz­czyć lub pękać, a koszty malo­wa­nia wzro­sną 3 krotnie.

Przed malo­wa­niem sto­su­jemy grun­to­wa­nie ponie­waż wzmac­nia ono (utwar­dza) powierzch­nię ścian i sufi­tów, przez co likwi­duje pyle­nie się pod­łoża. Zmniej­sza i wyrów­nuje chłon­ność powierzchni, co powo­duje moc­niej­sze wią­za­nie farby z pod­ło­żem i zmniej­sza jej zużycie.

zobacz cen­nik


płyty karton-gips

To spo­sób na zde­cy­do­waną zmianę wystroju,
czy nawet układu wnętrza.


wię­cej o pły­tach k-g

To lek­kie kon­struk­cje z pro­fili i płyt K-G, dosko­nałe gdy chcemy zabu­do­wać np. piony kana­li­za­cyjne, wannę, komi­nek czy domowe insta­la­cje. Świet­nie spraw­dzają się też przy budo­wie nie­stan­dar­do­wych półek, wnęk, nawi­sów. Ścianki z płyt karton-gips są naj­szyb­szym roz­wią­za­niem, gdy chcesz podzie­lić prze­strzeń miesz­ka­nia. Lek­kie, szkie­le­towe kon­struk­cje pozwa­lają na dowolne formy i kształty. Wyko­nu­jemy ścianki także z płyt o pod­wyż­szo­nej ognio­trwa­ło­ści. Po pro­stu znamy się na tym.

zobacz cen­nik


malo­wa­nie

To naj­szybszy spo­sób na odno­wienie
two­jego miesz­kania, domu, czy biura.


wię­cej o malowaniu

Malo­wa­nie to przed­ostat­nia przed sprzą­ta­niem i zara­zem naj­przy­jem­niej­sza część pracy. Naj­pierw jed­nak… zwi­jamy dywany, zdej­mu­jemy obrazy, wyno­simy lub zsu­wamy meble, oścież­nice otwo­rów, pod­łogę i meble zabez­pie­czamy folią, zeskro­bu­jemy znisz­czone powłoki, uzu­peł­niamy ubytki, szpa­chlu­jemy, szli­fu­jemy, grun­tu­jemy… Można malować.

zobacz cen­nik


gla­zura i terakota

Płytki cera­miczne to ele­gan­cja i higiena.
To także inwe­sty­cja na lata.


wię­cej o płytkach

Kuch­nia i łazienka to bar­dzo ważné miej­sca w naszym domu. Spę­dzamy w nich dużo czasu, warto więc zadbać o ich wystrój. Płytki cera­miczne to este­tyczne, higie­niczne i trwałe wykoń­cze­nie. Ważné są nie tylko kolory i wzór. Dopiero fachowe poło­że­nie pły­tek, z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­niego sprzętu, zapewni ocze­ki­wany efekt i trwa­łość wykoń­cze­nia. Rozu­miemy to i nie pozwa­lamy sobie na błędy.

zobacz cen­nik


gła­dzie gipsowe

Pozwa­lają na reno­wa­cje i poprawki.
Zawsze równe i gład­kie powierzchnie.


wię­cej o gła­dzi gipsowej

Gładź gip­sową używa się do deko­ra­cyj­nego wyrów­na­nia chro­po­wa­tych powierzchni tyn­ków cemen­to­wych i cemen­towo – wapien­nych. To także spo­sób na reno­wa­cję sta­rych tyn­ków. Wszyst­kie ściany, które zostaną pokryte gła­dzią będą gład­kie i białe. Wyko­na­nie gła­dzi gip­so­wych to pre­cy­zyjna praca – wymaga nie­ma­łych umie­jęt­no­ści oraz dużej sta­ran­no­ści. Jeśli moż­li­wo­ści logi­styczne to umoż­li­wiają, uży­wamy spe­cjal­nych docie­ra­czek mecha­nicz­nych i sys­temu odsy­sa­ją­cego kurz. Mamy w tym duże doświadczenie.

zobacz cen­nik


panele i parkiety

Dodają wnę­trzu cie­pła i ele­gan­cji.
Fachowo uło­żone mogą cie­szyć długi czas.


wię­cej o pane­lach i parkietach

Szybki i łatwy spo­sób na odno­wie­nie naszych pod­łóg. Dobrze poło­żone, będą nam słu­żyć przez lata, a nasze wnę­trze sta­nie się bar­dziej przy­tulne. Ważné są także wła­ści­wo­ści ter­mo­izo­la­cyjne i dźwię­ko­chłonne paneli. Metry „naszych” par­kie­tów mie­rzymy już w tysiącach.

zobacz cen­nik




CENNIK USŁUG

malo­wa­nie
MALOWANIE DWUKROTNE JEDEN KOLOR - 6 zł/m2
MALOWANIE DWUKROTNE DWA KOLORY - 7 zł/m2
MALOWANIE FARBĄ PODKŁADOWĄ - 3 zł/m2
GRUNTOWANIE - 2 zł/m2
MALOWANIE DRZWI - 60 zł/m2
MALOWANIE RUR - 7 zł/mb
MALOWANIE GRZEJNIKÓW (ŻEBERKO) - 6 zł 
MALOWANIE FARBA NA TRUDNE PLAMY - 5 zł/m2
MALOWANIE AGREGATEM DUŻYCH POWIERZCHNI
(HAL,PIWNIC,GARAŻY itp.) powyżej 3000m2 - 3 zł/m2
SZLIFOWANIE POWŁOKI MALARSKIEJ - 6 zł/m2
SKROBANIE ŚCIAN I SUFITÓW - 8 zł/m2

gła­dzie gipsowe
GŁADŻ GIPSOWA DWIE WARSTWY - 19 zł/m2
GŁADŻ GIPSOWA TRZY-CZTERY WARSTWY- 35-40 zł/m2
NAPRAWA MAŁYCH UBYTKÓW - 7,5 zł/m2
MONTAŻ NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH - 7 zł/mb
AKRYLOWANIE - 2,5 zł/mb
WTAPIANIE SIATKI PODTYNKOWEJ - 15 zł/m2
MALOWANIE GŁADZI BIAŁYM PODKŁADEM - 3 zł/m2
WKLEJANIE SIATKI NA PĘKNIĘCIA - 10 zł/mb

zabu­dowy karton-gips
MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH NA STELARZU - od 55 zł/m2
MONTAŻ SCIAN Z K-G NA STELAŻU - od 45 zł/m2
MONTAŻ PŁYT K-G NA KLEJ, INACZEJ SUCHE TYNKI - 35 zł/m2
OCIEPLENIE PODDASZA - 85 zł/m2
SZPACHLOWANIE ŁĄCZEŃ NA K-G - 10 zł/mb
WTAPIANIE SIATKI NA PĘKNIEŃCIA - 10 zł/mb
ZABUDOWA WANNY Z K-G - 250 zł/szt
ZABUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH - 90 zł/mb

usługi posadz­kar­skie
UKŁADANIE PANELI - 25 zł/m2
USUWANIE STARYCH PANELI, WYKŁADZIN - 18 zł/m2
MONTAŻ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH z PCV - 7 zł/mb
MONTAŻ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH DREWNIANYCH - 15 zł/mb
DESKA BARLINECKA - 30 zł/m2

gla­zura i terakota
UKŁADANIE GLAZURY (powyżej 20x20) - 55 zł/m2
UKŁADANIE TERAKOTY - 70 zł/m2
UŁOŻENIE GLAZURY (10x10 do 20x20) - 65 zł/m2
UKŁADANIE TERAKOTY W CARO - 85 zł/m2
UŁOŻENIE MOZAIKI - 120 zł/m2
UŁOŻENIE KAMIENIA - 120 zł/m2
UŁOŻENIE COKOŁÓW GOTOWYCH - 20 zł/mb
UŁOŻENIE COKOŁÓW CIĘTYCH - 35 zł/mb
MONTAŻ DEKORÓW - 30 zł/mb
FUGOWANIE - 8 zł/m2
WYKONANIE PÓŁKI Z GLAZURY - 150 zł/mb
WYKONANIE OTWORÓW W GLAZURZE I TERAKOCIE - 20 zł/szt
WYWIERCENIE OTWORÓW W KAMIENIU - 40 zł/szt
SZLIFOWANIE NAROZNIKÓW GLAZURZE I TERAKOCIE - 55 zł/mb
WYRÓWNANIE ŚCIAN - 25 zł/m2
SKUWANIE STAREJ GLAZURY - 20 zł/m2

prace murar­skie
MUROWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO GRUBOŚCI 12cm - 60 zł/m2
TYNKOWANIE - 30 zł/m2
SKUWANIE TYNKU - 25 zł/m2
UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW TYNKIEM - 20 zł/m2
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 17 zł/m2
WYLEWKA BETONOWA - 23 zł/m2
WYBURZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH - 60 zł/m2
MONTAŻ PUSTAKÓW SZKLANYCH - 250 zł/m2
MONTAŻ DRZWI WEW. - 200 zł/szt
MONTAŻ DRZWI ZEW. - 400 zł/szt
DEMONTAŻ DRZWI - 80 zł/szt
MONTAŻ PARAPETÓW WEW. - 120 zł/szt

usługi hydrau­liczne
WYKONANIE PODEJŚCIA WOD-KAN - 120 zł/punkt
DEMONTAŻ INSTALACJI HYDRAULICZNEJ - 90 zł
DEMONTAŻ UMYWALKI - 50 zł/szt
DEMONTAŻ WANNY - 120 zł/szt
DEMONTAŻ BRODZIKA - 110 zł/szt
MONTAŻ GRZEJNIKA - 80 zł/szt
MONTAŻ UMYWALKI - 120 zł/szt
MONTAŻ WANNY - 190 zł/szt
MONTAŻ BIDET-SEDES - 120 zł/szt
MONTAŻ BRODZIK - 180 zł/szt
KABINA PRYSZNICOWA - 450 zł/szt
BATERIA STANDART - 50 zł/szt

Podane ceny pomogą Pań­stwu zorien­to­wać się
w kosz­tach pla­no­wa­nego remontu.

Dokładną wycenę przy­go­tu­jemy po wizy­cie u Pań­stwa, pomia­rach i obej­rze­niu miej­sca pracy.


CZĘSTE PYTANIA

POMIAR

Ważna rzecz przy kalkulacji.

Metry kwa­dra­towe ścian, które chcemy poma­lo­wać to nie te same metry, za które pła­cimy czynsz. Żeby pra­wi­dłowo wyli­czyć powierzch­nię do malo­wa­nia musimy dodać do sie­bie wszyst­kie dłu­go­ści ścian (mie­rząc je np. przy pod­ło­dze) i wynik pomno­żyć przez wyso­kość pokoju. Do obli­cze­nia powierzchni sufitu wystar­czy pomno­żyć sze­ro­kość pokoju przez jego dłu­gość.

Dla wygody klienta w ofer­cie mamy także bez­płatny dojazd, pomiar pomiesz­czeń i wycenę.


ILE KOSZTUJE REMONT?

Żeby poli­czyć musimy wie­dzieć więcej.

Koszt zależy od bar­dzo wielu czyn­ni­ków.
Np. malo­wa­nie – niby pro­sta usługa, ale, aby rze­tel­nie ją wyce­nić,
musimy wie­dzieć:
– jakiego rodzaju far­bami były wcze­śniej malo­wane ściany?
– czy powierzch­nie ścian wyma­gają naprawy np. pęk­nięć lub obić?
– czy ściany wyma­gają skro­ba­nia np. sta­rych powłok malar­skich?
– jaka jest łączna powierzch­nia sufi­tów i ścian?
– czy pomiesz­cze­nia mają regu­larne kształty?
– czy jest wiele usko­ków, wnęk, pod­wie­szeń?
– czy pomiesz­cze­nia są puste, czy z meblami?
– jaki jest front pracy i logi­styka remontu?
– czy pomiesz­cze­nia będą malo­wane jed­nym kolo­rem (sufit i ściany w tym samym kolo­rze), czy dwoma (sufit biały a ściany w kolorze)?

Po uzy­ska­niu tych infor­ma­cji będziemy mogli zobo­wią­zać się do kon­kret­nej ceny na usługę. Dla­tego naj­ła­twiej skon­tak­to­wać się z nami i umó­wić na wizytę. Dla naszych klien­tów mamy zawsze czas.




Nie­które z naszych prac



Zapra­szamy


Dzia­łamy na tere­nie War­szawy i oko­lic. Odpo­wiemy na Pań­stwa pyta­nia i dora­dzimy. Naj­ła­twiej skon­tak­tu­jemy się za pomocą poniż­szych namiarów:

tele­fon komór­kowy: 516 184 220

e – mail: biuro@edit-remonty.pl

Pro­simy też o wia­do­mość. Odpo­wiemy naj­póź­niej w ciągu dwóch dni roboczych.


Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Treść wia­do­mo­ści